Văn phòng Sở

Văn phòng Sở

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

Phòng CNTT, Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Phòng CNTT, Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp

Phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp

Phòng Kế hoạch - tài chính

Phòng Kế hoạch - tài chính

Phòng Giáo dục trung học

Phòng Giáo dục trung học

Phòng Giáo dục mầm non

Phòng Giáo dục mầm non

Phòng Công tác HS, SV - Pháp chế

Phòng Công tác HS, SV - Pháp chế

Phòng Giáo dục tiểu học

Phòng Giáo dục tiểu học