Các Cụm chuyên môn cấp học mầm non tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên môn đợt 1

   Thực hiện Kế hoạch chuyên môn cấp học mầm non năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, từ ngày 30/10/2018 đến ngày 05/11/2018, 03 Cụm chuyên môn cấp học mầm non tỉnh Quảng Nam (được thành lập theo Quyết định số 953/QĐ-SGDĐT ngày 17/8/2018) đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn đợt 1 với nội dung và hình thức được đổi mới, sáng tạo và hiệu quả

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp học mầm non

      Ngày 20/8/2018, tại Nhà Văn hóa huyện Tiên Phước, Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp học mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam và VVOB Việt Nam tổ chức cuộc họp đánh giá việc triển khai dự án trong thời gian qua

   Theo Biên bản ghi nhớ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam và tổ chức VVOB Việt Nam cùng với sự đề xuất của Tổ chức VVOB Việt Nam tại Công văn số 27/2018/VVOBVN ngày 07/5/2018 về việc Đề xuất họp Ban quản lý (BQL) Dự án Bami 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam phối hợp Tổ chức VVOB Việt Nam tổ chức cuộc họp vào lúc 13h30 ngày 22/5/2018 tại Phòng họp số 1 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam, năm học 2017-2018”

     Thực hiện Kế hoạch số 739/KH-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm", đồng thời nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương theo chương trình giáo dục mầm non (GDMN), Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam, năm học 2017-2018"

Cụm chuyên môn số 1 và Cụm số 3 cấp học mầm non tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" và "Ngày hội dân gian của bé"

     Thực hiện Kế hoạch chuyên môn cấp học mầm non năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, Cụm chuyên môn số 1 gồm các đơn vị: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề "Tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" tại đơn vị Bắc Trà My trong ngày 27/4/2018

Cụm chuyên môn số 2 cấp học Mầm non tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Ngày hội thể dục-thể thao của bé"

        Thực hiện Kế hoạch chuyên môn cấp học mầm non năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, Cụm chuyên môn số 2 gồm có các đơn vị Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề "Ngày hội thể dục-thể thao của bé" tại trường mầm non Đại Quang, huyện Đại Lộc trong ngày 24/4/2018

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm"

         Thực hiện Kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018 của cấp học Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm" trong ngày 25/01/2018 ở 3 cụm chuyên môn, đặt tại: thành phố Tam Kỳ, Hội An và huyện Thăng Bình

Sở GDĐT tổ chức tập huấn phần mềm “Quản lý công tác bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non”

         Thực hiện Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Công văn số 3835/BGDĐT-GDMN ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017-2018, Sở GDĐT phối hợp với công ty Vietec

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị “Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số”

     Thực hiện Kế hoạch số 1418/KH-SGDĐT ngày 14/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị "Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số" tại trường mẫu giáo Cà Dy, huyện Nam Giang trong ngày 31/10/2017

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức tập huấn chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020”

      Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-SGDĐT ngày 10/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam về việc triển khai chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020 và thực hiện Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017-2018 cấp học mầm non, Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức tập huấn chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020" cho c¸n bé qu¶n lý vµ giáo viên cốt cán của cấp học mầm non toàn tỉnh từ ngày 26-27/10/2017