Thông báo tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

Sở GDĐT thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

Sở GDĐT thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

Phân công công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Sở GDĐT

Quyết định phân công công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Sở GDĐT

Thông báo tạm chuyển địa điểm tiếp công dân

Do Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tạm chuyển địa điểm làm việc, nên thay đổi địa điểm tiếp công dân

Nội quy tiếp công dân của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam

Giám đốc Sở GDĐT ban hành QĐ số 910/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam.

Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở GDĐT

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân thường xuyên năm 2023

Kết luận thanh tra chuyên ngành Trường Mầm non Vàng Anh (huyện Bắc Trà My)

Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2023 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra chuyên ngành Trường Mầm non Vàng Anh (huyện Bắc Trà My), từ ngày 10/5/2023 đến ngày 11/5/2023 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Mầm non Vàng Anh, huyện Bắc Trà My.